Lonavala- Khandala 67 Kms

Mulshi Dam 40 Kms

Sinhagad Fort 35 Kms

Lohgarh Fort  40 Kms

Rajmachi  170 Kms

Matheran 120 Kms

Mahabaleshwar 120 Kms

Bhimashankar 150 Kms

Pavana Dam 50 Kms

Hadshi Temple Mulshi 50 Kms